• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
 • วิสัยทัศน์ (VISION)
       โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative School) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนทุกคน เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพรายบุคคล มีวินัยใฝ่เรียนรู้บนพื้นฐานความพอเพียง ภายในปี ๒๕๖๗
   
   
  ปรัชญา
       สาธุ ปัญญาณวา นโร “ คนดีต้องมีปัญญา ”

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-04 05:13:05 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]