• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
   
  1. ช่องทางร้องเรียน
          - ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
          - ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 075-501190
          - ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ โรงเรียนวิเชียรมาต๓
          - ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียนวิเชียรมาต๓  
  FACEBOOK  โรงเรียนวิเชียรมาต๓
   
  2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
          ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนวิเชียรมาต๓  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1
          ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาต๓ พิจารณาลงนาม
          ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
          ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
          ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ โรงเรียนวิเชียรมาต๓ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาต๓
           ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
           ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของโรงเรียนวิเชียรมาต๓


  รับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง เว็บไซต์ กรุณากรอกข้อมูล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-09 16:53:54 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]