• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
 • สภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
   
  นายปภินวิทย์ งิ่นวงค์ -ประธานสภานักเรียน
  นางสาวศศิพร แป้นนวล- กลุ่มงานวิชาการ
  นายกมลภพ จันพุ่ม - กลุ่มงานทั่วไป
  นางสาวอรพิมล สังทอง - กลุ่มงานกิจการนักเรียน
  นาวสาวภัทรจิรา เปาะทอง- กลุ่มงานงบประมาณ
  นาวสาววริศรา กาญจนพรหม,นาราภัทร รอดจันทร์ - งานประชาสัมพันธ์  
  นายกิตติศักดิ์ หมวดหรี่- งานนโยบายและแผนงาน  
  นางสาวจุฑาทิพย์ มาจิตตา- งานพัสดุคุรุภัณฑ์  
  นางสาวนามิตา มูลตา นพเก้า ช่วยแจ้ง - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  นายธนัตถ์ โทธรรม - งานอาคารและสถานที่  
  นายคำรณวิทย์ คำรณ - งานกิจกรรมนักเรียน 
  นางสาวสิตานัน ชูอิน - งานวิชาการ  
  นายธนวัฒน์ ยวนแดง,รัตนา สุขผอม - งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
  นางสาววรรณิดา หัตรสาร- งานงบประมาณ  
  นายกมลทิพย์ เพ็งเทพ - เลขานุการ

   

   

   

  ปีารศึกษา 2565

  1. น.ส. อรพิมล สังข์ทอง                            ประธานสภานักเรียน
  2. นส. จุฑาทิพย์ มาจิตตา                           รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
  3. นาย อภิชาติ สมาธิ                                 รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  4. นางสาว นพรรณพ พริกนุ่น                       รองประธานสภานักเรียน คนที่ 3 กลุ่มงานกิจการนักเรียน
  5. นางสาว พรรณพัชร เอียดทอง                   รองประธานสภานักเรียน คนที่ 4  กลุ่มงานงบประมาณ
  6. นางสาว ศิริประภา หนูแป้น                       งานประชาสัมพันธ์
  7. นางสาว ปิยธิดา โพธิ์แก้ว                         งานนโยบายและแผน
  8. นางสาว ฐิตาพรณ์ นาทุ่งนุ้ย                      งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
  9. นาย กมลภพ จันพุ่ม                                งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  10. นาย กัณตวิชญ์ เพชรสุทธิ์                       งานอาคารสถานที่
  11. นาย คำรณวิทย์ คำรณ                           งานกิจกรรมนักเรียน
  12. นางสาว ศศิพร แป้นนวล                        งานวิชาการ
  13. นางสาว พลอยณภา เพชรเลิศ                 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
  14. นางสาว ปัทมาพร ด้วนราม                     งานงบประมาณ 
  15. นาย อนุชา แก้วมาก                             เลขานุการ


   


  ปีการศึกษา 2564
  1. นางสาวจิตจิรา           จันทร์สุข               ประธาน 

  2. นางสาวอมรรัตน์        จันทร์สุข               รองประธาน 

  3. นายสิรภพ                 เพชรขัน                รองประธาน 

  4. นางสาวกนกการ        ขาวสุข                  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

  5. นายสิทธิพร               เมืองแก้วกุล          ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 

  6. นางสาวภาสินี           เพชรย้อย              หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

  7. นางสาวปณิดา          เอียดชะตา             ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ 

  8. นางสาวอนงลักษณ์    เรืองอิฐ                 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  9. เด็กหญิงศศิภา          ทองฤทธิ์               ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  10. นางสาววีรยา          ปาระณะ                หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

  11. เด็กชายวีรพล         เต็งรัง                    ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  12. เด็กชายสมัต          จันสุด                    หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

  13. นางสาวเกวลิน       ร่วมพล                  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 

  14. นางสาวอรอุมา      เพชรสุทธิ์               ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 

  15. นายธวัชชัย          โพสสาลี                 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 

  16. นายสรรพิจิตร       บรรจงปั้น               ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ 

  17. นายณัฐวุฒิ           ทวนดำ                  เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2024-07-18 05:59:46 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]