• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
 • ๑. นายเนติวิทย์ ขาวดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  ๒. นายวิชาญ นาเกลือ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๓. นายนิพันธ์ นิลธนาภิรัฐ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  ๔. นายสุวิทย์ ทองเพิ่ม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  ๕. พระสมุหโสภณ สุจิตฺโต(กาญจนพรหม) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  ๖. นางสาวสุวณี ณ พัทลุง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  ๗. นายยุทธนนท์ กวางทวาย ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  ๘. นางพรกมล มีกอง ผู้แทนครู กรรมการ
  ๙. นางสราญจิต เงาะเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓ กรรมการและเลขานุการ


   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2024-06-21 16:18:30 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]