• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • ประวัติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
 •           โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2538 (10 เมษายน 2538) โดยได้รับมอบที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านโคกชะแง้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ 231 ไร่ จากสภาตำบลนาบินหลา เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนพื้นที่ตำบลนาบินหลา และละแวกใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

            เบื้องต้น ชมรมพ่อค้ายางส่งออกจังหวัดตรัง โดยการประสานงานของประธานสภาจังหวัดตรังคือ    นายประสิทธ์  พานิชกุล บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตรัง นายเธียร เสกธีระ ด้วยการดูแลของเทศมนตรีเทศบาลเมืองตรัง คือนายโกศล  เสาวภาคย์ จัดเครื่องจักรกลมาปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านแรงงาน และวัสดุก่อสร้างจากประชาชนในท้องถิ่น โดยการประสานงาน และสนับสนุน จากกำนันตำบลนาบินหลา(นายชะเอม ดำจุติ) และผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตรัง(นายมิตร ศรีชาย)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ(นายสว่าง โอฬาริกบุตร) และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายวิเชียร คันฉ่อง) ในระยะแรกมีนักเรียน 89 คน ครูประจำ 2 คน และอาจารย์จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง มาช่วยสอน

             ปัจจุบันมีเนื้อที่ 109 ไร่ โดยแบ่งให้สถานีอนามัยตำบลนาบินหลา จำนวน 6 ไร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จำนวน 40 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 52 ไร่ และศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยที่ 14 จำนวน 27 ไร่

               โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 7 กิโลเมตร การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโดยรถจักรยานยนต์และเดินเท้า


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-09 16:53:54 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]