• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • อำนาจหน้าที่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
 • บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่นจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางต่อเนื่องออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดกำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมความเข้มแข็งให้กบชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา และสถาบันอื่นในชุมชน และท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด

  ด้านวิชาการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ

  ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ คือ
  1. งานจัดการเรียนการสอน และงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  3. งานวัดผล ประเมินผล
  4. งานทะเบียนนักเรียน ตรวจสอบวุฒิการศึกษา และเทียบโอนผลการเรียน
  5. งานรับนักเรียน
  6. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
  7. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  8. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
  9. งานนิเทศการศึกษา
  10. งานแนะแนวการศึกษา ทุนการศึกษา และงานคัดกรองนักเรียนยากจน
  11. งานส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือนักเรียนเรียนร่วม
  12. งานกิจกรรมหน้าที่พลเมืองดี และกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ
  13. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนักศึกษาวิชาทหาร
  14. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
  15. งานสารสนเทศข้อมูลนักเรียน (ระบบ DMC)

  ด้านงบประมาณ   จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ฯลฯ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด

  ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ คือ

  1.งานแผนงานโครงการ
  2.การจัดสรรงบประมาณ
  3.งานระดมทรัพยากร การลงทุน และการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  4.งานบริหารการเงิน
  5.หัวหน้างานบริหารบัญชี
  6.การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
  7.หัวหน้างานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

  ด้านการบริหารงานบุคคล  ดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

  ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ คือ

  1. การวางแผนอัตรากำลัง
  2. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ลาออก
  3. งานทะเบียนประวัติ และบ าเหน็จความชอบ
     3.1 ดูแลงานทะเบียนประวัติ
     3.2 ดูแลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     3.3 ดูแลการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     3.4 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     3.5 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว
     3.6 ด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน)
     3.7 ดูแลเรื่องเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น ๆ
     3.8 ดูแลงานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ
  4. งานพัฒนาบุคลากร
  5. งานวินัยและการรักษาวินัย
  6. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ
  7. งานส่งเสริม และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
   

  ด้านการบริหารทั่วไป  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นดำเนินการและกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครองดูแลบำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศแนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา หรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด

  ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ คือ

  1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป
  2. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป
  3. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
  4. งานธุรการ และสารบรรณ
  5. งานยานพาหนะ
  6.งานประชาสัมพันธ์
  7. งานพยาบาลและอนามัย
  8. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  9. งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ
  10. งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย
  11.งานรักษาความปลอดภัย และจราจรในโรงเรียน
  12. งานโสตทัศนศึกษา
  13. งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและมัลติมีเดียออนไลน์
  14. งานดูแลระบบเครือข่าย ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และบริการศูนย์สื่อ
  15. งานสารสนเทศสถานศึกษา

  ด้านการบริหารกิจการนักเรียน  การบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นการส่งเสริมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักเรียนในการแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้รับผิดชอบบริหารงานกิจการนักเรียนต้องมีความเข้าใจในภารกิจ ความรับผิดชอบ และความต้องการของนักเรียน

  ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน มีภาระหน้าที่ คือ
  1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  2. งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. งานส่งเสริมวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
  5. งานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
  6.งานระดับชั้น และครูที่ปรึกษา
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-16 09:42:09 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]