..
 

  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

                การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

  ตารางแสดงข้อมูล OIT
  ที่
  เรื่อง
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Q&A
  7
  8
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  9
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  10
  11
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  12
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ*
  13
  14
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  15
  16
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  17
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  18
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  19
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  20
  21
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  22
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
  23
  24
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  25
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  26
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  27
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  28
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  29
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
  30
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  31
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  32
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  33
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  34
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  35
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]