• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3


 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-09-12 15:07:56 น.

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]